ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 4438 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 4439 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe si Serviciului juridic si contencios privind necesitatea aprobării organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010;

-       adresa nr. 149 din 23 februarie 2010 a Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene “Marin Preda“ – Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1, 2, 3.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                                                                                      

  

Alexandria,

Nr. 51 din  28 aprilie 2010