ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010

 

           

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.4450 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 4451 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       adresa Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman nr. 152 din 15 februarie 2010;

-       prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) art.104 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

         

                Art.2. – Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             

                Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul  administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                             

 

 

Alexandria,

Nr. 52 din 28 aprilie 2010