ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

 

privind : aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- raportul nr.4937 din 7 mai 2010 al Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4938 din 7 mai 2010 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2009 ;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

 - prevederile art.57 alin.(1) și (4) și 58 alin. (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

   - prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009, la venituri în sumă de 132.116.303 lei, iar la cheltuieli în sumă de 121.485.431 lei și realizarea programului de investiții pe anul 2009, conform anexelor nr.1 și nr.2.

 

Art.2.  - Se  aprobă  situațiile financiare pe anul 2009, potrivit anexelor nr.3 lit.a) - e).

 

Art.3. - Se aprobă contul de execuție al fondului de rulment pe anul 2009, conform anexei nr.4. 

 

Art.4.  - Anexele nr.1, nr.2, nr.3 lit.a) - e) și nr.4, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                                                          Jr. Silvia Oprescu

 

                                                                  

 

 

Alexandria,

Nr. 54 din 18 mai 2010