ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010

 

                Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

Având în vedere :

–         expunerea de motive nr. 5114 din 13 mai 2010, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 5115 din 13 mai 2010 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG, Direcției economice, buget–finanțe și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea completării Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010;

– Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

– prevederile art. 26 alin. (10), cap. I, pct. 9, lit. d) din anexa 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera d) și ale alin. (5), litera a), pct. 1, 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010, se completează cu acțiunea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 55 din 18 mai 2010