ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

                                                                  

 


 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 4671 din 29 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 4672  din 29 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010;

-       avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 477901 din 18 mai 2010;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1.- Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

         Art.2.- Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                 Art.3.- Președintele Consiliului Județean Teleorman,prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                 Art.4.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

  

Alexandria,

Nr. 64 din  15 iunie 2010