ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind : stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu  handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            Având în vedere:

           - expunerea de motive nr.4943 din 9 mai 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4944 din 9 mai 2010 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea stabilirii  costului mediu lunar pentru  persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman ;

         - adresa nr.8312 din 8 mai 2010 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ;

-  raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;

- prevederile art.54 alin.(4) din Legea nr.448/2006 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.33 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările, aprobate prin H.G. nr.268/2007, cu modificările și completările ulterioare ;

-  prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

           Art.1. - Se  stabilește costul mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din  cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Teleorman, în vederea decontării cheltuielilor între județe, conform anexei.

          Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

          Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                            

 

 

Alexandria,

Nr. 66 din 15 iunie 2010