ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE


 pentru:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5592 din 01 iunie 2010 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 5593 din 01 iunie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 45/2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare;

- adresa nr. 36 din 28 mai 2010 a S.C. TOPRO S.R.L.;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 2 și ale art. 21, alin. (1) și (2), din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic  al acesteia, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și  art. 91 alin. (1) lit. (c) și (f)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare,   se modifică după cum urmează: 


- la poziția nr. 1121, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Orașul Zimnicea, str. Primăverii, nr. 2, corp C, etaj I

   Construcție - cadre beton armat cu închideri, compartimentări zidărie, acoperiș tip terasă cu învelitoare tablă;

Suprafața construită sediu bancar = 360,85 m.p.

Suprafață teren în indiviziune = 156 m.p.”

 

- la poziția nr. 1122, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Comuna Drăgănești Vlașca

Clădire compusă din demisol + parter

Zidărie din cărămidă, planșeu beton, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din azbociment ondulat;

Vecini : N- drum acces

              E-parc

              V-parc

              S-parc

Suprafața construită construcție bancă = 260,08 m.p.

Suprafață teren = 907,15 m.p.”

               

- la poziția nr. 1123, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Comuna Piatra

Clădire compusă din   parter + garaj

Zidărie din cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare țiglă;

Vecini : N - drum sport

                  - Poliție Piatra

              S - DN65E

              E - drum stradal

              V - Poliție Piatra

Suprafață construită totală = 251,33 m.p., din care:  

- construcție bancă = 176,45 m.p.

- construcție garaj = 59,41 m.p.

- construcție arhivă = 15,47 m.p.

Suprafață teren = 854,91 m.p.”

 

- la poziția nr. 1124, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Comuna Vîrtoape

Clădire cu zidărie portantă, planșeu lemn, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare țiglă;

Vecini : N - teren societate agricolă

              S - DJ 703

              E - teren societate agricolă

              V - drum stradal

Suprafață construită totală = 276,00 m.p., din care:  

- sediu bancar = 216,24 m.p.

- garaj = 16,80 m.p.

- arhivă = 43,00 m.p.

Suprafață teren = 833,24 m.p.”

 

- la poziția nr. 1130, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Comuna Cervenia

Suprafața construită = 3.235 m.p.

Suprafață teren = 43.448 m.p.

Pavilion nr.1, Pavilion nr.2, Farmacie și dispensar, anexe”

 

Art. II -Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                                                    

 

Alexandria

Nr. 68 din  15 iunie 2010