ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5858 din 10 iunie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.5859 din 10 iunie 2010 al al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, al Direcției Economice, Buget – finanțe și al Serviciului juridic și contencios,  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 03 iulie 2010, privind aprobarea proiectului  „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării;

- adresa nr. 5751 din 07 iunie 2010, reprezentând Scrisoare de Notificare, a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia;

         - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.2 alin.(3), lit.”a”, „g” și „k”, art.3 și ale art.5 alin.(4) din O.U.G. nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile art.2 alin.(5) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

        

 Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 03 iulie 2009, privind aprobarea proiectului : „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării, se modifică după cum urmează:

1.     Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și cheltuielile necesare implementării după cum urmează:

Valoare totală ( inclusiv TVA): 83.496.061,52 lei 

Din care C+M( inclusiv TVA) : 53.270.938,51 lei

Cheltuieli eligibile: 67.926.908,34 lei

Cheltuieli neeligibile( TVA și dotări nemedicale): 15.569.153,18 lei

Surse de finanțare:

Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 57.737.872,09 lei

Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13% - 8.830.498,08 lei

Contribuție locală la finanțarea acordată: 2% - 1.358.538,17 lei

         Cheltuieli neeligibile ( inclusiv TVA): 15.569.153,18 lei

                   din care: TVA: 13.226.910,27 lei

 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

         „Art.2. Se vor include in bugetul instituției cofinanțarea de 2% în sumă de 1.358.538,17 lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 15.569.153,18 lei  (din care TVA 13.226.910,27 lei) .”

 

 3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

 „Art.3. Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 66.568.370,17 lei, reprezentand asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional.”

 

Art.II. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 27 din 10 martie 2010, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 87 din 3 iulie 2009, se abrogă. 

 

Art.III. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 75 din 15 iunie  2010