ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

                                               

HOTĂRÂRE

                 

         privind:   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV  2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.6763 din 9 iulie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.6764 din 9 iulie 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- adresa Consiliului Județean Teleorman către consiliile locale, nr.6724 din 8 iulie 2010 ;

- prevederile O.U.G. nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, modificată și completată ;

- prevederile art.4 litera ,,a” și anexei 4 și ale art.5 alin.(1) litera ,,b” și alin.(3), din Legea nr.11 din 26 ianuarie 2010 cu privire la bugetul de stat pe anul 2010 ;

- prevederile O.U.G. nr.24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli ;  

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

         Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.2. -  Bugetul propriu al județului pe anul 2010 se va rectifica în mod corespunzător.

 

         Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                  

               

 

                                                                        Secretar al  județului,

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 77 din 13 iulie  2010