ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: majorarea capitalului social al SC “Piscicola Teleorman” SRL prin aport în natură

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.6769 din 9 iulie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.6770 din 09 iulie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea majorarea capitalului social al SC ”Piscicola Teleorman” SRL prin aport în natură;

-       prevederile art.18 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes județean, cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman;

-       adresa nr.11 din 05 iulie 2010 a SC “Piscicola Teleorman” SRL;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.16 alin.(2) și art.210 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.35 alin.(2) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman ca asociat unic la majorarea capitalului social al SC “Piscicola Teleorman” SRL prin aport în natură, cu suma de 276241 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor mobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Prevederile art.13 din Anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 se modifică în mod corespunzător.

 

Art.3. – Consiliul Județean Teleorman prin Direcția economică, buget-finanțe și SC “Piscicola Teleorman” SRL vor înregistra în evidențele contabile operațiunile privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor nominalizate în anexa din prezenta hotărâre.

 

Art.4. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget–finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art.5. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 81 din 13 iulie  2010