ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE


  pentru: actualizarea anexei nr. 6 privind modelul de  autorizație pentru amplasarea și/sau executie de lucrări în zona drumurilor publice județene aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010 .

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6710 din 08 iulie 2010 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 6711 din 08 iulie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 5 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport

 - raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 61 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. f), alin. (5) lit c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art. I. - Se aprobă actualizarea  anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei

drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. II. - Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010 își încetează aplicabilitatea.

 

        Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 82 din 13 iulie 2010