ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Administrare a Depozitului Central de la Mavrodin, pentru sortarea compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman”

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.6741 din 9 iulie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și  raportul comun de specialitate nr.6740 din 9 iulie 2010,  al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, al Direcției Economice, Buget – finanțe și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea aprobării Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Administrare a Depozitului Central de la Mavrodin, pentru sortarea compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman”;

-   avizul favorabil al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin adresa nr.52193 din 22 iunie 2010, înregistrată la autoritatea publică județeană sub nr.6580 din 02 iulie 2010;

-  raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială;

- prevederile Memorandumului de finanțare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman" ;

- prevederile art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art.1 alin.(2) și ale art.6¹, din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al localităților cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile Capitolului II – Fundamentarea deciziei de concesionare, art.8, art.9 art.10 și ale art.11 din H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normei de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a

 

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ;

-  prevederile art.91 alin. (1), lit.„b” și alin.(3) lit.”f”, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1 - Se aprobă Studiul de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Administrare a Depozitului Central de la Mavrodin, pentru sortarea compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.67 din 24 mai 2008, privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin, în cadrul proiectului ISPA „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”,  se abrogă.

 

Art.3 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Economică, Buget – finanțe și Serviciul juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4 - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 84 din 13 iulie 2010