ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 


HOTĂRÂRE

 

privind:  acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.6745 din 9 iulie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și  raportul comun de specialitate nr.6744 din 9 iulie 2010,  al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea acordării unui mandat special, reprezentantului Consiliului Județean Teleorman, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”;

-  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, privind asocierea  județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării  Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”;

-  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 24 mai 2008, privind aprobarea Strategiei de colectare și transport al deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”;

 -  raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților;

- prevederile Memorandumului de finanțare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman" ;

- prevederile art.8 alin.(1) și alin.(2) lit.”c” și „d”, coroborate cu prevederile art.10 alin.(5), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art.1 alin.(2) și ale art.6¹, din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.5, art.6 alin.(3) lit.”c” și „d” și alin.(4) lit.”b”, art.7 alin.(2), art.16, art.19 alin. (1) lit.”j”, coroborate cu prevederile art. 8 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009;

-  prevederile art. 2 alin. (1) lit. “e” din Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvotare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

-  prevederile art.11 alin. (2) și 13 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

    Art.1 - Se dă mandat special domnului Bățăuș Mugur, reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”,  pentru:

a) desemnarea ca lider de proiect a Consiliului Județean Teleorman – Beneficiar final al măsurii  ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman ’’;

În exercitarea calității de Lider, Consiliul Județean Teleorman, în numele și pentru autoritățile locale din județul Teleorman, va prelua prerogativele de Autoritate Contractantă, conform cerintelor Memorandumului de Finanțare al proiectului, gestionând conform legii procedura de achiziție publică, pentru desemnarea celor doi operatori unici privați, ce vor opera, la nivelul județului, unul pentru activitățile de colectare și transport și altul pentru activitatea de operare în Depozitul Central de la Mavrodin.

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) aprobarea strategiei de colectare și transport a deșeurilor menajere și de tip menajer din județul Teleorman, anexă la hotarârea nr. 65 din 24 mai 2008;

d) aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Administrare a Depozitului Central de la Mavrodin, pentru sortarea compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman”, anexă  la hotarârea nr. 84 din 13 iulie 2010;

e) primirea unor noi membrii în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman”;

f)  aprobarea cotizației pe anul 2010.

 

Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Economică, Buget – finanțe și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3 -  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 85 din 13 iulie 2010