ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6736 din 9 iulie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 6367 din 9 iulie 2010  al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Serviciului Juridic și Contencios, privind  necesitatea mandatării d-lui Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2010;

- adresa nr. 157 din 05 iulie 2010 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”;

- Hotărârea Consiliului Județean nr.130 din 26 octombrie 2007, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”;

-  raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-  prevederile art.16 alin.(2) lit.”k”, coroborat cu art.21 alin. (1)din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 52/27 aprilie 2007, modificată prin Hotărârea nr. 58/ 20 mai 2009;

-         prevederile art.11  alin. (2) și art.13 alin (4)din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

               Art. 1. – Se dă mandat special domnului Neațu Gabriel, reprezentant al  Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”, pentru aprobarea cuantumului cotizației datorate de asociați pe anul 2010, la nivelul anului 2009.

 

Art. 2. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 86  din 13 iulie 2010