ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                         


 

HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 7255 din  26 iulie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 7256  din 26 iulie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010;

-       adresa nr. II/5674/13 iulie 2010 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-       avizul nr. 491164 din 30 iulie 2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 10 martie 2010 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.64 din 15 iunie 2010 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2010;

-       prevederile art III alin.(1), (2),(5) și (9), art.VI din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-       prevederile art 107 alin(1) lit. a), alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici , republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.- Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art.2.- Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3.- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 64 din 15 iunie 2010 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.4.- Prevederile bugetare alocate pentru cheltuielile de personal nu se modifică întrucât numărul de personal rămâne același.

 

Art.5.- Președintele Consiliului Județean Teleorman,prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr.87 din  14 august 2010