ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 


 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 7253 din  26 iulie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 7254  din 26 iulie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010;

-       adresa nr. II/5674/13 iulie 2010 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-       avizul nr. 491163 din 30 iulie 2010  a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

-       avizul nr. 7755 din 10.08.2010 al Ministerului Administrației și Internelor- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

-    raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-    prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-    prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.52 din 28 aprilie 2010 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman pentru anul 2010;

-    prevederile art III alin.(1), (2),(5) și (9), art.VI din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-    prevederile art 107 alin(1) lit. a), alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici , republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr.2.

         

         Art.2. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.3. – Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 28 aprilie 2010 își încetează aplicabilitatea.

 

         Art.4.- Prevederile bugetare alocate pentru cheltuielile de personal nu se modifică întrucât numărul de personal rămâne același.

 

         Art.5.- Președintele Consiliului Județean Teleorman,prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.6.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                                                              

 

Alexandria,

Nr. 88 din 14 august 2010