ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                         

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 7251 din 26 iulie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 7252 din 26 iulie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010;

-       adresa nr.II/5674 din 13 iulie 2010 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-       avizul nr. 491165 din 30 iulie 2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010 privind  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.20 din 25 februarie 2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.III alin.(1), (2), (5) și (9), art.VI din  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-       prevederile art.107 alin.(1) lit.a), alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 și nr.2.

         

Art.2. – Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3.- Anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.20 din 25 februarie 2010 se înlocuiesc cu anexele nr.1 și nr.2 din prezenta hotărâre.

 

Art.4. – Prevederile bugetare alocate pentru cheltuielile de personal nu se modifică întrucât numărul de personal rămâne același.

 

Art.5. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                    

                  

 

Alexandria,

Nr. 89 din 14 august 2010