ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                       

                                                                        

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.121 din 27 octombrie 2009

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.983 din 22 ianuarie 2010 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr.984 din 22 ianuarie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.121 din 27 octombrie 2009 privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții ”Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”;

-      prevederile art.13 din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată;

-      prevederile art.24 din Codul fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.91 alin (1) lit (c), ale art. 45 alin (3) coroborate cu cele ale art.98, ale art 119 și ale art 121 alin (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I. – Anexa  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.121 din 27 octombrie 2009 privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „ Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) - Nikopol (Bulgaria)” se modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcțiile  Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

  

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.9 din 27 ianuarie 2010