ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                         

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 7659 din 05.08.2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 7660 din 05.08.2010 al Direcției economice, buget-finanțe si Serviciului juridic si contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010;

-       adresa nr.II/5674 din 13 iulie 2010 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010 privind  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 28 aprilie 2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010;

-       prevederile art.III alin.(1), (2), (5) și (9), art.VI din  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama  și statul de funcții  ale Bibliotecii Județene “Marin Preda“ – Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

Art.2. – Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

        

                Art.3.- Anexele nr.1 și nr.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 28 aprilie 2010 se înlocuiesc cu anexele nr.1 și nr.2 din prezenta hotărâre.

 

                Art.4.- Prevederile bugetare alocate pentru cheltuielile de personal nu se modifică întrucât numărul de personal rămâne același.

 

                Art.5. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.6. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                                    

 

 

 

Alexandria,

Nr. 91 din  14 august 2010