ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind : numirea     reprezentanților    Consiliului     Județean Teleorman  în consiliile de  administrație  ale  unităților sanitare  publice  cu  paturi,  pentru  care  s – a   preluat managementul asistenței medicale

                      

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

-expunerea de motive nr. 7633 din 5 august 2010, a vicepreședintelui Consiliului  Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 7634 din 5 august 2010 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice și Serviciului juridic și contencios privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman, pentru care Consiliul Județean Teleorman, a preluat managementul asistenței medicale;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 13 iulie 2010, privind preluarea managementului asistenței medicale, pentru unitățile sanitare publice cu paturi din județul Teleorman;

         -rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico – sociale, buget – finanțe, pentru activitățile științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-prevederile art. 186 alin. (2), lit. b), alin. (4), (7) și (13) din Legea nr.  95/2006, privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

 

 

 - prevederile art. 91 alin. (1), lit.f), alin. (5), lit. a), pct. 3 și ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE :

 

       Art.1. Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman, pentru care Consiliului Județean Teleorman a preluat managementul asistenței medicale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      

       Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

        Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 98 din 14  august 2010