ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

      - expunerea de motive nr.12960 din 28 decembrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

     - raportul comun de specialitate  nr.12 961 din 28 decembrie  2011  al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcției Economice, Buget - Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, modificată și completată;

- anunțul de respingere – publicat pe site-ul ANRMAP în data de 27.12.2011;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.2 alin.(3), lit. „a”, „g” și „k”, art.3 și ale art.5 alin.(4) din O.U.G nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art.2 alin.(5) din Normele metodologice de  aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. – Articolul 1 din Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, privind aprobarea proiectului „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării, cu modificările și completările ulterioare, se  modifică  și va avea următorul cuprins:

“Art. 1. – Se aprobă proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și cheltuielile necesare implementării după cum urmează:

      Valoare totală (inclusiv TVA): 83.496.061, 52lei

Din care C+M ( fără TVA): 53.195.308,26 lei

Cheltuieli eligibile: 67.926.908,34 lei

Cheltuieli neeligibile (TVA și dotări nemedicale):  15.569.153,18 lei

din care: TVA 13.226.910,27 lei

    Surse de finanțare:

Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 57.737.872,09 lei

Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 13% -8.830.498,08  lei

Contribuție locală la finanțarea acordată: 2% - 1.358.538,17  lei

Cheltuieli neeligibile: 15.569.153,18 lei”.

 

Valoarea Achiziției publice pentru execuția lucrărilor   se compune din :

-         valoare C+ M ( fără TVA)- cap. 3.1, 3.2, 4.1.1 din Bugetul proiectului,  în sumă de - 53.195.308,26 lei

-         capitolul II din Bugetul proiectului: 785.352,94 lei (fără TVA)

                                                       Total :53.980.661,20 lei ( fără TVA).”

 

Art.II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.1 din 4 ianuarie 2012