ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                      

                                                                                                                                               

  

HOTĂRÂRE

                                                                               

privind: stabilirea limitei valorii zilnice pentru produsul lactat și pentru produsul de panificație, acordate pentru elevii din învățământul primar si gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul școlar 2012-2013

                                                     

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                              

                  Având în vedere :                                                    

- expunerea de motive nr. 8362 din 02 august 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 8363 din 02 august 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe, Direcției Educație, Cultură, Sport, ONG, Comunicare și Relații publice și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea stabilirii limitei valorii zilnice pentru produsul lactat și pentru produsul de panificație, acordate pentru elevii din învățământul primar si gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul școlar 2012-2013;

- radiograma Ministerului Administrației și Internelor nr.2277/G.O./ 09.07.2004;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 4 alin. (2) din OUG nr. 96/2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar si gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1 din H.G. nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de

 

 

atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1) lit. (f) si art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

                                  

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                                 

HOTĂRĂȘTE :

                                                                          

Art. 1. - Se aprobă limita valorii zilnice pentru produsul lactat și pentru produsul de panificație, acordate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore        , pentru anul școlar 2012-2013, astfel:

-         produs lactat – 0,76 lei/copil/zi, inclusiv TVA

-         produs de panificație – 0,41 lei/copil/zi, inclusiv TVA

 

              Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț prin Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Buget-Finanțe și Direcția Educație, Cultură, Sport, ONG, Comunicare și Relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

        

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 103 din 9 august 2012