ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                     

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.49 din 20 aprilie 2012

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

            Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 8896 din 27 iulie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-  raportul comun  de specialitate nr. 8897 din 30 iulie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe și Direcției juridice și administrație publică locală privind necesitatea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.49 din 20 aprilie 2012;

-         adresa nr.1669 din 16 iulie 2012 a Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman;

-         adresa nr.7696 din 23 iulie 2012 a Consiliului Județean Teleorman transmisă Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

-         adresa nr. II/9877 din 14 decembrie 2011 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-         prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.49 din 20 aprilie 2012;

-         raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. – Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.49 din 20 aprilie 2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

 

Art.II. –Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 Alexandria

 Nr.104 din 9 august 2012