ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

  HOTĂRÂRE

 

 privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012

  

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 - raportul nr.8625 din 09 august 2012 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.8626 din 09 august 2012 al Direcției economice, buget-finante, Direcției de dezvoltare locală și Direcției juridice și administrației publice locale privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012 ;

- Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012 ;

- adresa nr.1792 din 08 august  2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.19 alin.(2) și art. 49 alin.(4) și (7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art.91 alin. (1) literele b) și f) și alin. (3) litera a) și cele ale art.104 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

 

           

            HOTĂRĂȘTE

 

 

 

                Art.1. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012,  conform anexei nr.1.

 

Art.2. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.2,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012,  conform anexei nr.2.  

 

Art.3. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.3,,Programul de investiții publice pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012,  conform anexei nr.3.

 

Art.4. - Anexa nr.5 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.4.

 

   Art.5. - Anexele nr.1, 2,3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. - Direcția economică buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri

 

Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                         

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.106 din 09 august 2012