ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Muzeului Județean  Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr.9464 din 04 septembrie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-     raportul comun de specialitate nr.9465 din  04 septembrie 2012 al Direcției educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, al Direcției economice, buget-finanțe și al Direcției juridice și administrație publică locală privind necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Muzeului Județean  Teleorman;

-     adresa nr. 497 din 10 august 2012 a Muzeului Județean Teleorman înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr. 8701 din 10 august 2012;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților;

-     prevederile art. 27 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile art. 9 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționarea a Muzeului Județean  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.52 din 20 aprilie 2012;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.d) și lit.f) și alin. (5) lit. a) pct.4 și art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1. Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Muzeului Județean  Teleorman, astfel:

            -         domnul Bleajă Cornel, și

            -         domnul Vrăjitoarea Emilian

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr.  116 din  20 septembrie  2012