ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru:  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.66 din 18 mai 2012.

  

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.11251 din 17 octombrie 2012 al Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

           - raportul comun de specialitate nr.11254 din 17 octombrie 2012 al Direcției economice buget-finante, Direcției juridice și administrație publică locală și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 66 din 18 mai 2012.

          - Hotarârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012;        

   - Decizia consiliului de administrație al Spitalului de  Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, nr.15 din 10 octombrie 2012 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

   - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

   - prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

              - prevederile pct.1 alin.(1) lit.c) și pct.3 din Normele Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1043/2010;

               - prevederile art. 186 alin.(9) lit.a), art.1905 alin.(1), litera a) și ale art. 191 alin. (3) și alin.(9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

   - prevederile art.2 alin.(6)lit. a) din Anexa nr. 3 la OMFP nr. 1297/03.10.2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin.(14) din OG nr. 13/2012 și art. IX din O.U.G. nr.47/2012 pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea spitalelor publice din rețeaua autorităților administrațiilor publice locale.

             - prevederile art. 91 alin. (1) litera f) și alin. (5) litera a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare.

 

 

    

             HOTĂRĂȘTE :

 

               Art.I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 66 din 18 mai 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe  anul 2012 se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

Art.II. - Anexa nr. 5 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean nr. 23 din 03 februarie 2012, se va modifica în mod corespunzător.

 

Art.III.- Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr.123 din 24 octombrie  2012