ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                        

 

HOTĂRÂRE

 

privind: atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman

 

                                                   

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                              

         Având în vedere :                                                    

- expunerea de motive nr. 11235 din 17 octombrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 11236 din 17 octombrie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Serviciului privind Asigurarea Managementului Asistenței Medicale și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea atribuirii în folosință gratuită a unor spații proprietate privată a județului Teleorman;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- adresa nr. 7679 din 11 septembrie 2012 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Teleorman;

- adresa nr. 6738 din 17 septembrie 2012 a Spitalului Județean de Urgență Alexandria;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 91, alin. (1) lit. (c), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

              Art. 1. - Se atribuie în folosință gratuită, Direcției de Sănătate Publică a Județului Teleorman, pentru o perioadă de 5 ani, spațiile în suprafață utilă totală de 1115,71 mp, din care 810,96 mp suprafață utilă cabinete, birouri și garaje și 304,75 mp suprafață utilă comună, situate în imobilul din municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a  județului Teleorman, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 și 4.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art. 2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de comodat pentru spațiile aprobate la art. 1, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.

 

Art. 3. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                         

              Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

                         

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

           

 

Alexandria,

Nr. 129 din 24 octombrie 2012