ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                            

 HOTĂRÂRE

                                                                                                                                                                      

                                                  

pentru: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 19 din 25 februarie 2010

                                                       

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                             

         Având în vedere :                                          

- expunerea de motive nr. 11233 din 17 octombrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 11234 din 17 octombrie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Serviciului privind Asigurarea Managementului Asistenței Medicale și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.  19 din 25 februarie 2010;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 129 din 24 octombrie 2012 privind  atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman;

- prevederile Contractului de administrare nr. 27 din 25 martie 2010 încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Spitalul Județean de Urgență Alexandria;

- rapoartele de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                

                                                  HOTĂRĂȘTE :     

 

Art. I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010 privind darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea, se modifică, la poziția nr. 4, conform anexei la prezenta hotărâre.

        

Art. II. - Contractul de administrare nr. 27 din 25 martie 2010 încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Spitalul Județean de Urgență Alexandria, se modifică în mod corespunzător, prin act adițional, în termen de 30 de zile.

 

Art. III. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală  și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 Alexandria, 

Nr. 133 din 24 octombrie 2012