ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Centrală termică și instalații termice interioare, Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia, județul Teleorman”, în faza de proiect tehnic și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea  lucrărilor la acest obiectiv

              

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 11300 din 18 octombrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 11301 din 18 octombrie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;

- adresa nr. 906 din 10 septembrie 2012 a Căminului pentru PersoaneleVârstnice Cervenia;

- prevederile art. 4 lit. g) din Contractul de comodat nr. 28 din 06 mai 2011;

- avizul nr. 3 din 04 octombrie 2012 al Consiliului Tehnico-Economic;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

         - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Centrală termică și instalații termice interioare, Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia, județul Teleorman”, în faza proiect tehnic, după cum urmează:

A. Valoare totală a investiției:   525.552 lei (inclusiv TVA)

             din care:

                             C+M :   325.121 lei (inclusiv TVA)

 

B. Amplasament:

Amplasarea construcției se va face lângă clădirea ,,Pavilion 1” existentă, având suprafața construită de 37 mp.

 

C. Durata de realizare a investiției: 6 luni.

          

Art. 2. Se dă acordul Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, în calitate de comodatar, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Centrală termică și instalații termice interioare, Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia, județul Teleorman”.

 

Art. 3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 137 din 24 octombrie 2012