ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea implementării proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia- etapa a  II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

        

            Având în vedere:

          -  expunerea de motive nr. 11139 din 16 octombrie 2012 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Ilie Bălan;

          -  raportul comun de specialitate nr. 11140 din 16 octombrie 2012, al Direcţiei Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională, al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală şi al Direcţiei Economică, Buget- Finanţe privind aprobarea implementării proiectului Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia- etapa a  II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;

          - adresa nr. 236 din 09.10.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;

          - prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 –  „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

          -  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

          -  prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f ”din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  

               

 

          În   temeiul   dispoziţiilor   art. 97   din   Legea   administraţiei   publice locale nr. 215 / 2001,   republicată,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia- etapa a  II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”.

 

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de  Urgenţă Sud Muntenia”   actualizate conform anexelor 1 şi 2.

 

Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”.

 

Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr.2 şi nr. 3 la Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 65 din 20 mai 2009, îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art.6. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Ilie Bălan, prin Direcţia Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economică, Buget – Finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri

 

            Art.7. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al judeţului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr.141 din  24  octombrie 2012