ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind:   aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul Judeţean  Teleorman în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia etapa a-II-a” şi a cheltuielilor judeţului Teleorman legate de proiect

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.  11141 din 16 octombrie 2012  a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Ilie Bălan

- raportul comun de specialitate nr. 11142  din 16 octombrie 2012 al Direcţiei Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională, al Direcţiei Economică, Buget- Finanţe şi al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul Judeţean Teleorman în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia etapa a-II-a” şi a cheltuielilor judeţului Teleorman legate de proiect;

          - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalelor domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

          - prevederile cuprinse în Secţiunea II.3 din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;

- prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), lit. „b” şi „f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă activităţile în care va fi implicat Consiliul Judeţean Teleorman în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia, etapa a-II-a” (denumit în continuare Proiect) ce vor fi prezentate în Cererea de finanţare.

 

Art. 2. Se aprobă cheltuielile necesare implementării proiectului după cum urmează:

Valoare totală eligibilă, inclusiv TVA : 21.560.000,00 lei

din care:

-valoare totală eligibilă fără TVA: 17.387.096,77 lei

-TVA eligibilă:  4.172.903,23 lei  

 

Art. 3. Se aprobă suma eligibilă de 61.600,00 lei (din care 11.922,58 lei TVA), reprezentând cota-parte în proporţie de 1/7 a contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Teleorman, din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.

 

            Art.4. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Teleorman, din bugetul propriu, a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

Art.5. Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziţionate în cadrul Proiectului sunt Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea Sud Muntenia, după cum urmează:

a. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş

b. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi

c. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” al judeţului Dâmboviţa

d. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Vlaşca” al judeţului Giurgiu

e. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa

f. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova

g. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Alexandru Dimitrie Ghica” al judeţului Teleorman

 

Art.6. Transferul echipamentelor achiziţionate prin intermediul Proiectului se va realiza prin contract de comodat, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia ” şi fiecare utilizator final.

   

               Art.7. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Ilie Bălan, prin Direcţia Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională, Direcţia Economică, Buget – Finanţe şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri

 

              Art.8. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al judeţului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 142  din 24 octombrie 2012