ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

  

HOTĂRÂRE

 

 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene “Marin Preda”

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr.11131 din 16 octombrie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-     raportul comun de specialitate nr. 11132 din 16 octombrie 2012 al Direcției educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, al Direcției economice, buget-finanțe și al Direcției juridice și administrație publică locală privind necesitatea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Bibliotecii Județene “Marin Preda”;

-     adresa nr.436 din 19 septembrie 2012 a Bibliotecii Județene “Marin Preda”;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-     prevederile art. 54 alin.(1) și alin.(2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii “Marin Preda”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 28 aprilie 2010;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

             Art.1. Se desemnează domnul Vlad Eugen Ovidiu ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr153  din  15 noiembrie  2012