ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

  

HOTĂRÂRE

 

 

privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr. 11340 din 18 octombrie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-     raportul comun de specialitate nr. 11341 din 18 octombrie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe, al Direcției juridice și administrație publică locală și al Direcției educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice privind necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria;

-     adresa nr.1199 din 11 octombrie 2012 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-     prevederile art. 96 alin.(2) lit. c) precum și alin.(4) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, astfel:

 

-         domnul Banu Daniel

-         domnul Savu Adrian

-         domnul Piper Savu Florin.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.154 din 15 noiembrie 2012