ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

                  

privind : stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2012.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.11585 din 21 noiembrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Vlad Ovidiu Eugen;

- raportul comun de specialitate nr.11586 din 21 noiembrie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea stabilirii  prețului mediu pentru produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2012 ;

          - adresa Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman nr.4487 din 10 noiembrie  2011 ;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

          -  prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

          - prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1. - Se stabilește prețul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

                Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean, Vlad Ovidiu Eugen, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr.2 din 04 ianuarie 2012