ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare, pe anul 2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.794 din 20 ianuarie 2012 a președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

          - raportul comun de specialitate nr.795 din 20 ianuarie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea utilizării unei sume din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare, pe anul 2012.

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.58 alin.(1) litera a), alin. (11), alin.(12) și alin (13),  precum și ale art.60 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.15 alin.(2) din O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical , cu modificările și completările ulterioare.

- prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012.

- prevederile art. 91 alin.(1) litera b) și ale alin.(3) litera a) și art. 104 alin.(1) litera c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 16.109 mii lei din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2012, după cum urmează;  

   

CAP.80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:

- 1.754 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiți ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman“.

-2524 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ504 Cernetu-Alexandria (11,77 Km)”.

- 11.000 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, jud.Teleorman” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

- 492 mii lei pentru implementarea proiectului ,,Elaborarea planului cadastral pentru drumurile județene din judetul Teleorman” din cadrul Programului Operațional de Cooperare Teritorială România-Bulgaria.

- 53 mii lei pentru derularea proiectului ,,Personal european pentru administrația publică”.

● CAP.83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vînătoare:

-286 mii lei pentru derularea ,,Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman.

   (2).  Suma de 243 mii lei, reprezentând diferența nerepartizată, din totalul excedentului  anual al bugetului propriu al județului înregistrat la 31 decembrie 2011, se va utiliza în cursul anului 2012, în condițiile legii.

Art.2. Direcția economică buget-finanțe, Direcția de dezvoltare locală și Direcția managementul proiectelor cu finanțare internațională vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

  Alexandria,         

  Nr.21 din 3 februarie 2012                                                                      jr. Rodica Vrabie