ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

                                                             

 

 privind : aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2012

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 - raportul nr.131din 05 ianuarie 2012 al președintelui Consiliului Județean Teleorman

 - raportul comun de specialitate nr.132 din 05 ianuarie 2012 al Direcției economice, buget-finante, Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională, Direcției dezvoltare locală și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012 ;

        - adresa nr.33419 din 30 decembrie 2011 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman privind estimarea impozitului pe venit pe anul 2012 ;

        - adresa nr.33420 din 30 decembrie 2011 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman privind valoarea cotei de 27% care revine bugetului propriu al județului din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și cota de 27% din cota de 18,5% din impozitul pe venit;     

        - adresa nr. 20/03 ianuarie 2012 referitoare la Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, nr.214 din 30 decembrie 2012, privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman;

  -xadresa nr. 43324 din 29 decembrie 2011 a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu privire la planul european 2011 de furnizare ajutoare alimentare pentru persoane defavorizate ;

  - adresa Agenției Județene pentru Prestații Sociale Teleorman nr.44 din 05 ianuarie 2012;

       - propunerile fundamentate ale serviciilor publice de interes județean;

       - prevederile Hotărârii Consiliului Județului Teleorman nr.168 din 28 decembrie 2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale ;

 

     - prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.21 din 3 februarie 2012 de aprobarea utilizării unei   sumei din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare;

  - rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

      - prevederile art.8. litera a), art.13, art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin.(1) litera a),art.25, art.26, art.39 alin. (6) și (8) art.45, art.46 și art.761 alin (1) lit.a),alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

   - prevederile art.4 literele a), c) și d), art.5 alin.(1) literele a), e), g), h), i), alin.(2), și alin.(7), precum și ale anexelor 4,  7, 8 și 9 cap.I  din Legea nr.293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de stat pe anul 2012 ;

  - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare ;

  - prevederile art.91 alin.(1) litera b) și f), și alin.(3) litera a) și art.104 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

Art.1. - Se aprobă bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2012, conform  anexelor nr. 1, 2, 3 și 3a.

Art.2. -  Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2012, conform anexei nr.4

Art.3. - Se aprobă bugetul general consolidat al județului pe anul 2012, conform anexei nr.5.

Art.4. - Se aprobă numărul de personal, precum și fondul salariilor de bază, conform anexei nr.6.

Art.5. - Anexele nr.1, 2, 3, 3a, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.6. - Direcția economică buget-finanțe, Direcția dezvoltare locală și  Direcția managementul proiectelor cu finanțare internațională vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 23 din 3 februarie 2012