ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2012

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.652 din 20 ianuarie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr.857 din 23 ianuarie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2012;

-       adresele nr.34 din 17 ianuarie 2012 și nr.46 din 23 ianuarie 2012  a Direcției Generale de Pază a județului Teleorman;

-       adresa nr.II/9877 din 14 decembrie 2011 a Instituției Prefectului – Județul Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.III alin.(1) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1 și nr.2.

 

Art.2. – Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 24 din  3 februarie  2012