ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 30  iulie 2009

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 1059 din 26 ianuarie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie;

- raportul comun de specialitate nr.1060 din 26 ianuarie 2012 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, al Direcției Economice, Buget – Finanțe și al Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 95 din 30 iulie 2009 privind aprobarea  documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E70), km 42 + 060 – 53 + 834”;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

         - prevederilor art.I, pct.44 din OUG nr. 58/2010, modificată și completată,  pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar – fiscale;

         - prevederile art. 91 alin.(1)  lit.  ,,f” din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I. – Articolul 2 din Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr.95 din 30 iulie 2009, privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E70), km 42 + 060 – 53 + 834”se  modifică  și va avea următorul cuprins:

 

 

 

“Art.2 - Se aprobă indicatorii tehnico – economici în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție  „Reabilitarea DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E70), km 42 + 060 – 53 + 834”, , dupa cum urmează:

 

Ø     Valoare totală (inclusiv TVA)                     6.067,88 mii euro

din care C+M                                               5.263,83 mii euro

                                                         ( 1 euro = 4,2430 lei, curs BNR la 21.04.2009)

 

Ø    Valoare totală (inclusiv TVA)                       25.746,03 mii lei

din care C+M                                                 22.334,42 mii lei

    

Ø     Lungime drum – 11,774 km

Ø     Lățime platformă drum – 8,00 m

Ø     Lățime parte carosabil㠖 6,00 m

Ø     Podețe noi – 6 bucăți”

 

         Art.II  - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                          

Alexandria

Nr.27 din 3 februarie 2012