ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

privind: atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Alpin Star S.R.L. pe traseul TR 065 Ciolănești-Necșești-

             Vîrtoape gară          

   

 Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere:

 

- expunerea de motive nr. 88 din 5 ianuarie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 89 din 5 ianuarie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Alpin Star S.R.L. pe traseul TR 065 Ciolănești-Necșești-Vîrtoape gară;

- procesul verbal nr.11897 din 06.12.2011 al comisiei paritare;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 4 și art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și  completările ulterioare;

- prevederile art. 1, art. 2, art. 4 lit. h), precum și ale Secțiunii a 2-a „Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. f)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                        

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                        

 

                                       HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Alpin Star S.R.L. pe traseul TR 065 Ciolănești-Necșești-Vîrtoape gară.

 

Art. 2. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei juridice interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 28 din 3 februarie  2012