ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației  și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 953 din 25 ianuarie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;  

- raportul comun de specialitate nr. 954 din 25 ianuarie 2012  al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea aprobării raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 156 din 7 decembrie 2011, privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- Raportul de evaluare în vederea stabilirii valorii de piață, pentru închirierea unui spațiu situat în orașul Zimnicea, str. Primăverii, nr. 2, aflat în proprietatea publică a Județului Teleorman.

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 15 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a),  art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. - Se aprobă Raportul de evaluare în vederea stabilirii valorii de piață, pentru închirierea unui spațiu situat în orașul Zimnicea, str. Primăverii, nr. 2, în suprafață totală de 160,74 mp, aflat în proprietatea publică a Județului Teleorman, conform anexei nr. 1.

 

Art. 2. - Se aprobă prețul minim de pornire a licitației publice pentru închirierea spațiului prevăzut la art. 1, în sumă de 5 euro/mp/lună (fără TVA).

 

Art. 3. - Plata chiriei se va efectua în lei, calculată la cursul Băncii Naționale a României din ziua facturării.

 

Art. 4. - Se aprobă documentația de licitație pentru închirierea spațiului prevăzut la art. 1, conform anexei nr. 2.

 

Art. 5. -  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. 6. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr.29 din 3 februarie 2012