PROIECT

 ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE


                                                                                               

privind :  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.11367 din 15 noiembrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen;

- raportul comun de specialitate nr.11368 din 15 noiembrie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012 ;

          -  adresa nr.656 din 9 noiembrie 2011 a Camerei Agricole Teleorman ;

          -  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.7 din 27 ianuarie 2010 privind înființarea Camerei Agricole Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă ;

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - prevederile art.7 din H.G. nr.1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă ;

          - prevederile art.1 din O.G. nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor, aprobată prin Legea nr.222/1998;

          - prevederile pct.6 din Normele Metodologice privind modul de decontare a cheltuielilor de finanțare a acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor, aprobate prin H.G.138/1999;

          - prevederile art.1 alin.(2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          - prevederile art.155 din  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

          - prevederile art.1 din Normele Metodologice privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.3512/2008, cu modificările și completările ulterioare;    

- prevederile art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera d) și f), alin.(5) litera a) pct.14 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. - Se aprobă structura serviciilor specifice și tarifele aferente prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. - (1) Tarifele aprobate la art.1 vor fi încasate prin virament și/sau în numerar cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.3512/2008, cu modificările și completările ulterioare.

          - (2)Veniturile vor fi utilizate în condițiile prevederilor Legii finanțelor publice locale, pentru finanțarea cheltuielilor, conform bugetului aprobat.

 

                Art.3. -Vicepreședintele Consiliului Județean, Vlad Ovidiu Eugen, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 3 din 04 ianuarie 2012