ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

privind : alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul     propriu al județului pe anul 2012.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1532 din 7 februarie 2012 a președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.1533 din 7 februarie 2012 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea alocării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012 ;

- adresa nr.3699 din 31 ianuarie 2012 a Municipiului Turnu Măgurele ;

- Hotărârea Consiliului Județean Telorman nr.23 din 03 februarie 2012 de aprobare a bugetului propriu al județului pe anul 2012 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin. (1) litera b) și alin. (3) litera a), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

  Art.1. - Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012, bugetului local al Municipiului Turnu Măgurele.

  

   Art.2. --Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Art.3. -Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,                                                                                          

          Nr.30 din 23 februarie 2012