odica

 ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

   privind: aprobarea utilizării diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012

         

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilorart. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1913 din 17 februarie 2012 a președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.1914 din 17 februarie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcția dezvoltare locală și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea utilizării diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie  2011 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012.

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.58 alin.(1) litera a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera b) și ale alin.(3) litera a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

     Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 243 000 lei din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor de investiții ale Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2012 pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ611,lim.jud.Giurgiu-Gratia-Sârbeni-lim.jud.Dâmbovița, km 6+800-16+180 L=9,38 km”;  

 

    Art.2. Direcția economică buget-finanțe și Direcția de dezvoltare locală vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

     Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

   Alexandria,     

Nr.31 din 23 februarie 2012  

 Vr