ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

                                             

HOTĂRÂRE

 

                 

pentru :   modificarea Hotărârii Consililui Județean Teleorman nr.169 din 28 decembrie 2011 

 

  

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 1843 din 16 februarie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 1844 din 16 februarie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educație, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice, și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 28 decembrie 2011;

- adresa nr. 11322 din 21 decembrie 2011 a Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman privind numărul de preșcolari și elevi din clasele I-VIII din anul școlar 2011-2012.

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

-  prevederile art. 1 alin. (3) și a art. 4 alin. (1) din OUG nr. 96/2002  privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr.6/2012;

- prevederile art. 1din H.G. nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII  din  învățământul de stat și privat, precum și  pentru  copiii  preșcolari  din

grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de

atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari, cu modificările și completările ulterioare;

        - prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4292/2011 privind structura anului școlar 2011-2012;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

 

 În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

  

              Art.I. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.169 din 28 decembrie 2011, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2011,  pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine, se modifică după cum urmează:

             

·        Coloana 2”Program 2012 lapte- corn-miere de albine” din anexă se modifică prin retragerea sumelor aferente lunilor septembrie-decembrie 2012, respectiv ale primului semestru din anul școlar 2012-2013, repartizate de Consiliul Județean Teleorman  unităților administrativ- teritoriale  pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație  ,conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        

Art.II. – Sumele alocate fiecărei unități administrativ-teritoriale prevăzute în coloana 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 169 din 28 decembrie 2011, se vor diminua în mod corespunzător cu sumele retrase.

 

Art.III. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria, r. Rodica Vrabie,

Nr.  33 din  23 februarie 2012