ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport  rutier SC Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele-Lița-        Beciu

   

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere:

 

- expunerea de motive nr. 1652 din 10 februarie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 1653 din 10 februarie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele-Lița-Beciu;

- procesul verbal nr. 1109 din 01.02.2012 al comisiei paritare;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 4 și art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și  completările ulterioare;

- prevederile art. 4 lit. h) și ale Secțiunii a 2-a „Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. f)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                        

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                         

 

                                       HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele-Lița-Beciu, urmare a rezultatelor ședinței de atribuire organizată la nivel național în data de 27 ianuarie 2012.

 

Art. 2. - Direcția Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ operatorului de transport rutier, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 35 din 23 februarie  2012