ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman

                                                                                                                                           

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2489 din 6 martie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 2490 din 6 martie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 14 alin. (1), art. 15 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 861 alin (3) din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1. - Se aprobă închirierea, prin licitație publică a unui spațiu din imobilul, situat în municipiul Alexandria,  str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, în suprafață de 7,8 mp, aflat în proprietatea publică a Județului Teleorman, pentru activitate economică.

 

Art. 2 - Închirierea spațiului aprobat la art. 1 se va face pentru o perioadă de 5 ani.

 

Art. 3. - Prețul minim de pornire a licitației publice de închiriere a spațiului prevăzut la art. 1, va fi de 5 euro/mp/lună, fără TVA, conform Raportului de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat.

 

 Art. 4. - Se aprobă documentația de licitație pentru închirierea spațiului prevăzut la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

             Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

             Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

               

 

 

Alexandria

Nr. 39 din 23 martie 2012