ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

privind : renunțarea la cererea de recurs formulată de către Consiliul Județean Teleorman în dosarul nr. 3182/87/2011

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 3197 din 23 martie 2012 a vicepreședintelui  Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

         - raportul comun de specialitate  nr. 3198 din 23 martie  2012 al Serviciului Juridic și Contencios și al Direcției Economice, Buget – Finanțe privind  necesitatea renunțării la cererea de recurs formulată de către Consiliul Județean Teleorman în dosarul nr. 3182/87/2011;

         - prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 13 iulie 2010, privind preluarea managementului asistenței medicale, pentru unitățile sanitare publice cu paturi din județul Teleorman;

         -  rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

         - prevederile art. 267 alin.(2) din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f”, din  Legea nr. 215 /2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

               Art. 1. –  Se aprobă renunțarea la cererea de recurs formulată de către Consiliul Județean Teleorman în dosarul nr. 3182/87/2011, având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului Județean nr. 98 din 14 august 2010 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale.

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                    

 

   

Alexandria,

Nr. 41 din 23 martie 2012