ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

                  

 privind:  prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la data de 16.08.2012, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr.27/17.11.2009.

             

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.3819 din 10 aprilie 2012 a președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea;

                   - raportul comun de specialitate nr.3820 din 10 aprilie  2012 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea  prelungirii perioadei de rambursare a facilității, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la data de 16 august 2012 la Contractul Linie de Credit nr.27 din 17 noiembrie 2009 pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

                 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 2 aprilie 2009 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei, pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

- dispoziția președintelui Consiliului Județului Teleorman nr. 377 din 5 noiembrie 2008 privind delegarea calității de ordonator principal de credite domnului Dumitrescu Mircea – administrator public al județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.2 alin.(5) lit.,,e” și art.20 alin.(1) lit.,,f” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

              Art.1.x-x Se aprobă prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 30  de luni la 33 luni, respectiv până la data de 16.08.2012, la Contractul de Linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale  nr.27/17.11.2009.                  

 

Art.2. – Se împuternicește domnul Dumitrescu Mircea, administrator public al județului, având calitatea de ordonator de credite, să semneze actul adițional la contractul nr.27/2009, conform modificării prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și prin Serviciul jurdic și contencios din cadrul Consiliului Județean Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.x- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege

 

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

 Nr. 57  din 20 aprilie 2012