ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorului de transport rutier SC Lavcom SRL, precum și a tarifului utilizat

                                                                                                                                 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 3588 din 03 aprilie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 3589 din 03 aprilie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea aprobării delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorului de transport rutier SC Lavcom SRL, precum și a tarifului utilizat;

- cererea nr  2900/16.03. 2012 a operatorului de transport rutier SC Lavcom S.R.L;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 23 februarie 2012 privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele-Lița-Beciu;

- prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport;

  - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 16 lit. a), art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007;

- prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) și i), art. 30 alin.(1) și alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) și alin. (2),  art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1), art. 25, art. 27 alin. (2) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 54 lit. b) și art. 61 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. (f) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                        

HOTĂRĂȘTE :

 

          Art. 1. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., pe traseul  TR 036 Turnu Măgurele-Lița-Beciu.

 

 Art. 2. - Se aprobă tariful de călătorie practicat de către operatorul de transport  rutier S.C. Lavcom S.R.L., pe traseul menționat la art. 1, în valoare de 0,24 lei/călător x km, inclusiv TVA.

 

 Art. 3. - În termen de 30 de zile, se va încheia contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate cu operatorul de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., conform Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008.

 

 Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate și operatorului de transport rutier, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr. 58 din 20 aprilie 2012