ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

  

privind: aprobarea nivelului minim al redevenței pentru un cabinet medical concesionat situat în clădirea ,,Dispensar și farmacie” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :                                                                             

- expunerea de motive nr. 3770 din 9 aprilie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 3771 din 9 aprilie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind aprobarea negocierii nivelului minim al redevenței pentru un cabinet medical situat în clădirea ,,Dispensar și farmacie” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia;

- raportul de evaluare a nivelului minim al redevenței, în vederea                 negocierii redevenței pentru un cabinet medical concesionat;

- prevederile Contractului de concesiune nr. 50 din 02.11.2006, încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Cabinet Medical Individual Tănase Iulica;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile  art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și f) și alin. (4) lit. b) și ale art. 98 coroborate cu art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. - Se aprobă nivelul minim al redevenței, în sumă de 1,25 euro/mp/lună, în vederea negocierii, pentru un cabinet medical, în suprafață totală de 102,57 mp, din care 40,94 mp suprafață utilă și 61,63 mp suprafață utilă comună, situat în clădirea ,,Dispensar și farmacie” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, concesionat prin Contractul de concesiune nr. 50 din 02.11.2006.

                                                                                                                         

Art. 2. – Se constituie comisia pentru negocierea redevenței, în următoarea componență:

Președinte: - Piperea Victor-director executiv, Direcția Dezvoltare Locală;

Membrii:    - Gavrilă Manuela Carmen-șef Serviciul Utilități Publice, Direcția  Dezvoltare Locală;

                     - Cristescu Mihaela Mirtis-consilier juridic, Serviciul juridic și contencios;

                                     - Stănescu Mirela-director executiv adjunct, Direcția Economică, Buget-Finanțe;

                    - Libianu Alexandrina-referent de specialitate, Compartimentul monitorizare servicii publice, Serviciul utilități publice, Direcția Dezvoltare Locală.

                

Art. 3. - Cuantumul redevenței precum și termenul de plată a acesteia, vor fi prevăzute în actul adițional la contractul de concesiune.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                                 

 

Alexandria,

Nr. 61 din 20 aprilie 2012